Informatie

Jurjen Koopmans

  • 10.07.1979 - 14.05.2024

Over de uitvaartdienst van Jurjen Koopmans 

Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek

Gelegenheid ta kondolearjen is der op tongersdei 23 maaie om 15.00 oere yn it Utfeartsintrum & Krematoarium Snits, Harinxmalaan 1 yn Snits.
Oanslutend sil der yn besletten kring it ôfskie plakfine.
It ôfskie is te folgjen fia de livestream op de gedachtenispagina op www.deboeruitvaart.nl
Inlogcode: US4CZ


Locatie Bloemen / condoleance bezoek

Uitvaartcentrum en Crematorium Sneek, Harinxmalaan 1, 8602 CN Sneek


Neem contact op met de uitvaartondernemer
Informatie
Uitvaartverzorging J.Æ. de Boer & Zn.
Sneek
0515-416114